top of page

MENU

TANDOORI PLATTER

CHICKEN TANDOORI PLATTER 

(Any 4 items 2 pcs each)       
                                                                                                                                                                                   ₹699
(Tandoori Chicken / Afghani Chicken / Murg Masala Tikka /
Murg Makhani Tikka / Tangari Kabab / Chicken Reshmi Tikka)

 

MIXED TANDOORI PLATTER
(Any 4 items - 2 Chicken items, 2 Mutton Item - 2 pcs each)       
                                                                                                                                                                                   ₹799
(Tandoori Chicken / Tangari Kabab / Mutton Seekh /
Mutton Kakori Kabab)

 

bottom of page